تا کی! 

تا کی قراره ادامه داشته باشه؟!.. 

انگار مصریه نه؟؟ 

هع هر لحظه از بودنم در اینجا لذت بیشتری میبرم