هرکی خواس بیاد خ بگیره

 

-امیدوارم دیه بهونه ای نمونده باشه.. :|