کاش بقیه اعضاهم توفیلم بودن

بای من مردم:|

یادتون باشه انتقام منو ازشون بگیرین

یا امضا یا تور کنسرت ایرا..نن