درسته اینجا نیستین ولی میخ باهاتون حرف بزنم مهم نی بقیه چی میگن :|

اگ شما نبودین من یه آدم خیلی افسرده بودم .درس وقتی که از همه دنیا نا امید بودم..زندگیم خیلی داغون بود به کمکم اومدین حتی فکر کردن بهتون بم آرامش میده :")

تنکس که نجاتم دادین

من بعد خدا شمارو دارم 

 شما بودین که تو روزای سختی کنارم بودین..با لبخنداتون دلمو پر از شادی کردین

تنکس از بودنتون

تا ابد میدوستمتون

 

هشت سالگیمون مبارک💜