یهه بعضی وقتا اون چیزی ک میخوای اتفاق نمیفته شاید یه اتفاق بهتر هوم؟ 

فقط ی چیو درک نمیکنم این وسط..راک شبیه بابامه یا بابام شبیه راکه :|

این ویدیو رو قبلا گذاشته بودم یا ن یادم نیس اصلا