بی نقص ترین نقاشی خدا؟! 

تنها فردی ک میشه گفت هیچ عیبی در وجودش ندیدم 

شکی درمورد فرشته بودنش نیس

فرشته ای از طرف خدا واس خوب کردن حال آرمیا

میبی فرشته نجات :) 

 

امروز یکی از هفت روز خاص ساله 

تو با دنیا اومدنت میلیارد ها لبخندو ساختی

ممنون ک ب دنیا اومدی

تولدت مبارک وینتر بییر

💜I PURPLE U💜