آن کیست ک کیستان است در پروف من است؟ (بی مزه هم خودتونید) 

هرکی بفهمه براش جایزه میدم

 

دس ب دخترم بزنین خط خطیتون میکنم :|

(عکسو بعدا گذاشتم کامنتارو بخونین میفهمین)